Условия за ползване

1. Поръчки

1a. Настоящите условия регламентират отношенията между Inoxland.bg, собственост на "КОММЕК Интернешънъл" ЕООД с адрес София 1505, кв. Слатина, ул. "Иван Миланов" 1, Офис 1, вписано в търговския регистър към Аганцията по вписванията с ЕИК:204222751 и всеки един Клиент; условията по него не са приложими, освен ако не са изрично съгласувани в писмен вид. С акта на подаване на Поръчка Клиентът дава съгласие да прилага Условията, описани по-долу.

1b. Всяка една Поръчка ще бъде приета и обработена от Inoxland.bg. Inoxland.bg не е задължен да приема всяка Поръчка или да дава причините за отказ от нея. Само по себе си получаването на плащане за Стоки от Inoxland.bg не представлява акт на приемане на Поръчката.

1c. Условията и разпоредбите на този Договор понякога могат да се различават след публикуване на нови условия в сайта или каталога на inoxland.bg.

2. Стоки за продажба

2a. Описанието и спецификациите на Стоките са налични в интернет страницата на Inoxland.bg към момента на Поръчката.

2b. Поръчани Стоки от определен цвят, модел или дизайн се продават , ако са налични на склад , като след одобрение на Клиента Inoxland.bg може да замени Стоките с по-нови изделия или изделия със сравнимо или по-добро качество, алтернативен цвят, модел или дизайн.

2c. Ако някои Стоки не са налични или на склад, Inoxland.bg може изцяло или частично да анулира Поръчката и възстанови извършеното плащане, или да издаде кредитно известие. Като алтернатива Inoxland.bg може да измени Поръчката със съгласието на Клиента.

3. Условия и начини за плащане

3a. Стоките са платими на цените, посочени на сайта на Inoxland.bg към момента на Поръчката или в каталога на Inoxland.bg при условие, че той е актуален. Inoxland.bg си запазва правото от време на време да актуализира цените в сайта на Inoxland.bg или в бъдещите негови каталози. Понякога цените, рекламирани на сайта на Inoxland.bg могат да се различават от обявените цени в каталога, при което Inoxland.bg няма задължение да се придържа към цената от уебсайта в случай, че Поръчката е възложена чрез каталога. Освен цената на Стоките може да се начисли и такса за доставка и/или застраховка. Всички цени са посочени в BGN - български лева.

3b. Посочените цени на стоките от уебсайта на Inoxland.bg са с включен 20% данък добавена стойност (ДДС). Всеки ДДС се начислява в съответствие с действащите разпоредби към момента на Поръчката.

3c. Понякога обявената или рекламирана цена/описание на Стоките може да бъде неправилна поради допусната грешка. В този случай Inoxland.bg не е длъжен да прилага неправилната цена или Поръчка.

3d. Плащането за стоки и доставки може да се извърши по всеки един от начините, изброени на уебсайта или в каталога на Inoxland.bg. Обикновено за обработването и плащане в брой са необходими минимум 6 работни дни, като в този случай при плащането ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се посочва сметката на клиента и номера на Поръчката или офертата. Inoxland.bg си запазва правото да спре или да откаже по-нататъшни доставки на Стоки до уреждане на всички просрочени плащания. 

4. Доставка

4a. Пълните цени за доставка и вариантите са посочени на интернет страницата или в каталога на Inoxland.bg и понякога подлежат на промяна.

4b. Офшорните доставки/доставките на далечни разстояния обикновено се изпълняват колкото е възможно по-бързо, но реалното време за доставка не може да се гарантира и то варира в зависимост от местоназначението на доставката.

4c. Inoxland.bg полага при всички случаи всички разумни усилия за спазване на предвидените срокове за доставка, но не може да носи отговорност за загуби или щети поради забавяне на доставка..

4d. Рисковете по прехвърлянето на Стоки по време на доставка се поемат от Клиента, като обаче правото на собственост не може да бъде прехвърлено преди извършване на пълно плащане за съответните Стоки.

4e. Доставените стоки се използват, складират и монтират на собствен риск на Клиента и Inoxland.bg не носи отговорност за каквито и да са причинени от същия щети, загуби или прекъсвания. В случай на възлагане на услуги за монтаж/изключване може да са приложими допълнителни такси и условия, така, както са съобщени на клиента от Inoxland.bg преди доставката.

4f. Всички обемни машини, охладени и вакуумно пакетирани стоки се доставят само до предния вход на локацията на ниво партер. По своя преценка отговорното за доставката лице/водач на МПС може да помогне за доставянето на стоките до определено от Клиента място в помещенията, единствено на риск на Клиента.

5. Политика за гаранция и връщане на стоки

5a. Продадени в България стоки могат да бъдат върнати за възстановяване на стойността, смяна или размяна в срок от 15 дни при положение, че те са върнати в продаваемо състояние, неупотребявани и в оригиналната си опаковка. Стойност на Стоки, които се смятат за непродаваеми не се възстановява и те могат да се върнат единствено за сметка на Клиента. Някои Стоки не могат да бъдат връщани по хигиенни съображения. По преценка на Inoxland.bg разходите по превоза на върнати стоки могат да бъдат изцяло или частично възстановени на Клиента.

5b. Някои стоки са в гаранционен период срещу дефекти в съответствие с условията на Гаранцията на производителя или за 1 година от доставката, освен ако не е декларирано друго. Стоки, обявени за неизправни в рамките на посочения гаранционен период могат да бъдат поправяни, заменяни или разменяни по преценка на Inoxland.bg. Частите и трудът по тази гаранция са с гаранция само за България.

5c. Повредени при доставката стоки се обявяват задължително пред Inoxland.bg в рамките на 24 часа. Обемните Стоки като например хладилници следва да се огледат от Клиента за повреди при доставката и да се попълни Протокол за приемане, в който да се отразят всички повреди вследствие на доставката. Стоки, които липсват от доставката трябва да се съобщят на Inoxland.bg в писмена форма в срок от 7 дни от доставката.

5d. Гаранциите не важат за всички дефекти в Стоките, причинени по вина на Клиента или поради негова небрежност или неизползване по тяхното нормално предназначение или вследствие на неприлагане на указанията на производителя (включително неправилно складиране, използване в неподходяща среда, поддръжка, отстраняване на нагари и почистване). Уплътнители, хладилни агенти, филтърни сушилни, рафтове, подвижни колички, колелца и крака, електрически лампи, бушони, ключове, ключалки, стъкла, филтри, контакти и проводници за ел. мрежа, фитинги за маркучи и консумативи са гарантирано без дефекти и всяка повреда, причинена единствено при доставката задължително се съобщава на Inoxland.bg в срок от 24 часа, за да се класира за замяна, поправка или възстановяване на стойността по преценка на Inoxland.bg. Стоки, маркирани с „без търговска гаранция“ се продават без каквито и да са гаранции, освен ако не е посочено друго. Определени стоки могат да се отстранят в съответствие с указанията за безопасност на Inoxland.bg за замяна, размяна или възстановяване на стойността, с предварителното съгласие на Inoxland.bg. Извикването на техници и извършените ремонти на повреди или дефекти извън гаранция могат да подлежат на допълнителни такси, включително и когато Клиентът е пропуснал да се яви или неоправдано е закъснял за уговорено посещение. По разумна преценка на Inoxland.bg гаранциите за Стоки, които са или за които има подозрение, че са изменяни, подправяни, сервизно обслужвани, поправяни или обслужвани без предварителното съгласие на Inoxland.bg могат да бъдат анулирани.

6. Прекратяване

6a. Inoxland.bg запазва правото си да анулира или прекрати с предизвестие до Клиента всяка Поръчка, за която не е получено плащане в съответствие с Чл. 3 на настоящия Договор.

6b. Inoxland.bg запазва правото да анулира всяка Поръчка и/или да прекрати този Договор ако Клиентът не е в състояние да покрие своите задължения или изпадне в несъстоятелност или има заповед за прекратяване на дейността или е назначил администратор, синдик, квестор или друг подобен за цялата или за съществена част от неговите активи и предприятия.

6c. Inoxland.bg запазва правото си да спре или прекрати изпълнението на този Договор в случай, че доставката или предлагането на Стоки и/или изпълнението на Договора са засегнати от причини извън контрола на Inoxland.bg в рамките на разумното, като например форс мажор, природни бедствия, лошо време и държавни намеса, санкция или законодателство.

7. Ограничена отговорност

7a. Клиентът е съгласен Inoxland.bg да не носи отговорност за каквито и да са понесени от Клиента загуби или щети, включително, но без да се ограничава до тях, както и за повреди на съседни или свързани изделия или помещения, последващи загуби, бизнес загуби, прекъсване на бизнес дейност или загуби на време поради използване или покупка на Стоки от Клиента. Inoxland.bg не носи отговорност и за допълнителните загуби, причинени от пропуск на Клиента да съобщи своевременно за неизправност или дефект или да осигури разумен достъп до Стоките за поправка, сервизно обслужване или посещение на техник. В Договора няма нищо, което да освобождава Inoxland.bg от правна отговорност в случай на нараняване или смърт.

7b. Стоките нямат застрахователно покритие за доставка, освен ако Inoxland.bg. не е потвърдил друго.

8. Право на интелектуална собственост и поверителност

8a. Стоки, продадени или доставени от Inoxland.bg могат да бъдат предмет на авторско право (независимо дали то е собственост на Inoxland.bg или на трета страна) и уговорка с Клиента да не нарушава, престъпва или уврежда което и да е право на интелектуална собственост или авторско право във връзка със Стоките без предварително съгласие. Клиентът е съгласен да обезщети и оневини Inoxland.bg за всяко нарушение на тази уговорка.

8b. Правата на клиента на защита на личните данни и правото на неприкосновеност на личния живот във връзка с Договора са подробно изложени в Политиката за защита на личните данни..